Poistenie majetku

Poistenie
domov, bytov
a domácností

Poistenie majetku je jedným z najzákladnejších druhov poistenia, ktorého cieľom je ochrániť majetok pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho poškodením alebo zničením.

+

Poistenie
motorových
vozidiel

Povinné zmluvné poistenie (PZP) Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Z tohto poistenia sa kryjú škody, ktoré zavinil poistenec iným účastníkom cestnej premávky. Havarijné poistenie / KASKO Havarijné poistenie je dobrovoľné, ide o komerčný druh poistenia. Havarijné poistenie je určené najmä na krytie škôd, ktoré utrpí z vlastného zavinenia poistenec na vlastnom motorovom vozidle.

+

Zodpovednosť za škodu
voči zamestnávateľovi pri
výkone povolania

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnych povinností. Nie je podstatné, či bola škoda spôsobená konaním, nečinnosťou alebo vzťahom. Fyzická alebo právnická osoba zodpovedá za škody spôsobené tretej osobe na zdraví, živote a majetku, a aj za škodu spôsobenú inak.

+

Poistenie
špeciálne

V prípade, že máte záujem o poistné krytie, ktoré nie je štandardom, prípadne ste ho tu nenašli v ponuke, neváhajte nás kontaktovať. Dokážeme poistne pokryť všetky možné riziká vyplývajúce z Vašich požiadaviek.

+

Poistenie osôb

Životné
poistenie

Chránime vás pred nepredvídateľnými životnými situáciami. Poistenie pre prípad smrti. Úrazu alebo inej neočakávanej udalosti.

+

Cestovné
poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie je vhodné pre tých, ktorí cestujú skôr len výnimočne. Celoročné cestovné poistenie využijú naopak tí, ktorí počas roka absolvujú viacero ciest. Poistenie kryje všetky vaše cesty, či už sa jedná o dovolenku, výlet či služobnú cestu.

+

Úrazové
poistenie

Komplexné úrazové poistenie zabezpečí vás a vašu rodinu v prípade ťažkých, ale aj menej závažných úrazov. Úrazové poistenie slúži pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, služobného úrazu a choroby z povolania.

+
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTY
  • AČPM
  • AFISP
  • SASP
  • UNIBA