Poistenie majetku
a následné prerušenie
prevádzky

Poistenie majetku je jedným z najzákladnejších druhov poistenia, ktorého cieľom je ochrániť majetok určený k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho poškodením alebo zničením. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky z dôvodov vecnej škody na majetku, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti, môže spôsobiť veľké finančné straty. Takáto škoda často až niekoľkonásobne prevyšuje hmotnú škodu na samotnom majetku. Roky budovaná prosperujúca firma sa v jednom okamžiku môže dostať do vážnych finančných problémov

+

Poistenie proti
vybraným rizikám

V súčasnej dobe je pravdepodobnosť ekologického priemyselného znečistenia vyššie ako v minulosti a zasahuje stále viac priemyselných odvetví a oblasti služieb. Finančným stratám v dôsledku ekologických škôd môžno predchádzať kvalitným poistením. Poistenie enviromentálnych rizík je neoddeliteľnou súčasťou risk managementu každej spoločnosti, ktorá si uvedomuje mieru rizika finančných dopadov a zhoršenie mena v prípade vzniku ekologickej škody.

+

Allriskové
poistné krytie

Poistenie Allrisk kryje všetky riziká v jednom poistnom balíčku.

+

Poistenie
motorových
vozidiel

Povinné zmluvné poistenie (PZP) Každý držiteľ motorového vozidla musí mať zo zákona uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Z tohto poistenia sa kryjú škody, ktoré zavinil poistenec iným účastníkom cestnej premávky. Havarijné poistenie / KASKO Havarijné poistenie je dobrovoľné, ide o komerčný druh poistenia. Havarijné poistenie je určené najmä na krytie škôd, ktoré utrpí z vlastného zavinenia poistenec na vlastnom motorovom vozidle.

+

Poistenie
zodpovednosti
za škodu

Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnych povinností. Nie je podstatné, či bola škoda spôsobená konaním, nečinnosťou alebo vzťahom. Fyzická alebo právnická osoba zodpovedá za škody spôsobené tretej osobe na zdraví, živote a majetku, a aj za škodu spôsobenú inak.

+

Poistenie
dopravných
prostriedkov

Hodnota a objem prepravovaného tovaru sa v dnešnom globálnom svete stále zvyšuje. S tým rastie aj riziko poškodenia alebo straty zásielok. Väčšina firiem prepravujúcich zásielky si je vedomá možných finančných strát, a preto využíva poistenie zásielok pri preprave ako vhodnú ochranu proti tomuto riziku.

+

Poistenie
špeciálnych
rizík

Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom a stiahnutie výrobku z trhu predstavuje pre výrobcu veľkú hrozbu, nakoľko vadný výrobok spôsobuje nielen finančné škody, ale aj stratu prestíže značky. V súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí je dôležité získať a dlhodobo si udržať dôveru spotrebiteľa. Poistením nie je možné predísť vzniku škody, ale minimalizovať ekonomický dopad takejto situácie na výrobcu, ktorý môže mať vo veľa prípadoch pre spoločnosť až existenčný charakter. Otázkou nie je, či poistenie zodpovednosti za výrobok dojednať, ale v akom rozsahu s ohľadom na jeho charakter, možné riziká a teritoriálnu pôsobnosť.

+

Agro
poistenie

Hromadná produkcia, zvyšujúca sa technická náročnosť výroby, rastúca povinnosť výrobcov, striktná legislatíva a veľa ďalších faktorov vedú k rastúcemu počtu prípadov kontaminácie a stiahnutia výrobkov z trhu vo všetkých hospodárskych odvetviach. Takéto situácie priťahujú mediálnu pozornosť, a ich účinky môžu mať katastrofálny dopad na produkt, značku a ekonomickú situáciu výrobcu alebo distribútora. Tieto finančné dôsledky je vhodné eliminovať poistením pre prípad kontaminácie a stiahnutia výrobku z trhu

+

Zamestnanecké
programy

Poisťovacie produkty sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckých výhod viacerých firiem. Jedným z dôvodou je napríklad daňový odpočet u niektorých poistných produktov, vďaka ktorým môže firma významne ušetriť a zároveň stabilizuje svojich zamestnancov. Firemným klientom ponúkame spoluprácu pri nastavení čo najefektívnejšieho zamestnaneckého programu v oblasti poistenia.

+
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTY
  • AČPM
  • AFISP
  • SASP
  • UNIBA