Poistenie majetku
a následné prerušenie
prevádzky

Poistenie majetku je jedným zo základných druhov poistenia, ktorého cieľom je ochrániť majetok určený k prevádzkovaniu podnikateľskej činnosti pred možnými finančnými stratami, ktoré vzniknú jeho poškodením alebo zničením. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky z dôvodov vecnej škody na majetku, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti, môže spôsobiť veľké finančné straty. Takáto škoda často až niekoľkonásobne prevyšuje hmotnú škodu na samotnom majetku. Roky budovaná prosperujúca firma sa v jednom okamihu môže dostať do vážnych finančných problémov

+

Poistenie
zodpovednosti
za škodu

Každá právnická a podnikajúca fyzická osoba, ktorá podniká, by mala intenzívne uvažovať o poistení zodpovednosti za škodu, nakoľko svojou činnosťou môže spôsobiť škodu na majetku a zdraví tretím osobám. Z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám poisťovňa za poisteného nahradí škodu, ktorú poistený spôsobil tretej osobe a za ktorú podľa všeobecne záväzných právnych predpisov poistený zodpovedá pri výkone svojej prevádzkovej činnosti.

+

Poistenie
motorových
vozidiel

Pri poistení motorových vozidiel je veľmi dôležité uvedomiť si pojem vlastná škoda a škoda, ktorú spôsobíte tretej osobe. Správne sa rozhodnúť, z ktorého poistenia si uplatníte škodu, v akej výške Vám poisťovňa poskytne poistné plnenie, či v časovej cene alebo v novej cene, do akej miery musíte brať do úvahy výšku spoluúčasti je úloha pre nás. V stresovej situácii Vám vieme správne poradiť a vysvetliť všetky kroky, ktoré pre Vás môžeme uskutočniť vo vzťahu k poisťovni.

+

Poistenie
dopravných
prostriedkov

Podnikanie v akomkoľvek odvetví otvára množstvo príležitostí a možností. Zároveň však prináša aj riziká, ktoré je dobré eliminovať. Každý podnikateľ by mal mať v prvom rade poistený svoj dopravný prostriedok, či už motorové vozidlo, lietadlo, koľajové vozidlo, ktorý je pre neho hlavným zárobkom a zdrojov vlastných tržieb.

+

D & O

Novelizáciou obchodného zákonníka sa s účinnosťou od 1. 1. 2002 zmenila právna úprava postavenia a zodpovednosti manažérov na všetkých stupňoch riadenia za výkon svojich funkcií, vrátane štatutárnych zástupcov spoločností. Najvýznamnejšia zmena stanovuje povinnosť členov orgánov spoločností zodpovedať celým svojím majetkom za porušenie povinností pri výkone svojej funkcie. Štatutárny zástupca teda ručí svojím majetkom voči spoločnosti, jej akcionárom, spoločníkom, veriteľom a aj voči iným osobám.

+

Stavebno - montážne
poistenie

Poistný produkt je určený pre stavebno-montážne diela počas ich realizácie t.j. od prvého výkopu až po finálne dokončenie / kolaudáciu. Stavebno-montážne poistenie, nazývané tiež skratkou CAR/EAR (Contractors' and Erection All Risks), je špecifickým typom poistenia technického charakteru a nie je ho možné žiadnym iným druhom poistenia nahradiť.

+

Poistenie
pohľadávok

Bojíte sa nezaplatených faktúr, ktoré vám komplikujú podnikanie? Riešením je poistenie pohľadávok. Kryje riziká neočakávaných situácií, kedy sa váš obchodný partner dostane do zložitej situácie. Hlavným argumentom prečo si poistiť pohľadávky je najmä miera rizika. Riziko nezaplatenia je u väčšiny firiem výrazne vyššie ako napríklad riziko požiaru. Každý podnikateľ si tak môže položiť otázku či mu výrobná hala vyhorí častejšie, ako mu zákazník nezaplatí faktúru.

+

Poistenie bankových záruk a colného dlhu

Poistením bankových záruk môžete garantovať svojim obchodným partnerom splnenie podmienok vzájomnej dohody. Záruka vydaná poisťovňou dáva vašim dodávateľom vedieť, že viete splniť svoje zmluvné záväzky, pokiaľ oni budú plniť tie svoje. Ak využívate službu poistenia záruk, poisťovňa prevezmeme vaše záväzky voči tretej strane ako nezávislý ručiteľ.

+

Agro
poistenie

S poľnohospodárstvom sa spájajú riziká, ktoré vyplývajú z poveternostných udalostí alebo chorôb rastlín či zvierat . Podnikanie v tejto oblasti je veľmi náročné a rizikové a z tohto dôvodu je agropoistenie veľmi dôležité. Problematika poistenia v poľnohospodárstve je špecifickou oblasťou poisťovníctva a je potrebné zvýšiť zameranie na riadenie poľnohospodárskych rizík.

+

Zamestnanecké
programy

Poisťovacie produkty sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zamestnaneckých výhod viacerých firiem. Jedným z dôvodov je napríklad daňový odpočet u niektorých poistných produktov, vďaka ktorým môže firma významne ušetriť a zároveň stabilizuje svojich zamestnancov. Tieto poistné produkty sú určené pre moderné spoločnosti, ktoré s vhodne zvoleným sociálnym programom motivujú pri prijímaní nových zamestnancov, podporujú dlhoročné zamestnanecké pomery, zvyšujú lojalitu zamestnancov voči spoločnosti a motivujú ich ku dlhodobo uspokojivým výsledkom.

+

Poistenie bytových
domov

Poistenie bytových domov ponúka moderné riešenia ochrany majetku a poistenie zodpovednosti za škodu. Je optimálnym riešením pre správcov bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytových a nebytových priestorov. Prostredníctvom nich sa poskytuje široké krytie predmetov poistenia a poistných rizík, ktorým môžu byť vystavení vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.Tým poskytuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov optimálnu poistnú ochranu. Okrem základného poistenia si môžu klienti dojednať aj doplnkové poistenia, vďaka ktorým si budú vedieť vytvoriť vhodné zabezpečenie svojho majetku.

+

Poistenie kybernetických
rizík - CYBER

Digitalizácia, elektronizácia a používanie internetu majú za následok, že pravdepodobnosť kybernetického útoku je často vyššia ako pravdepodobnosť poistnej udalosti, akou je klasická dopravná nehoda. Jedným z dôvodov je aj fakt, že počet osôb s prístupom k internetu a technológiám je vyšší ako počet vlastníkov osobných motorových vozidiel. V klasických majetkových a zodpovednostných poistných produktov je poistenie kybernetických rizík uvedené v časti výluky z poistenia. To znamená, že poistné krytie pri klasických produktoch nezahŕňa kybernetické riziká, a preto je potrebné obzrieť sa za veľmi špeciálnym poistným produktom.

+
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE A DOKUMENTY
  • AČPM
  • AFISP
  • SASP
  • UNIBA