ŠTATUTÁRI, POZOR! VEDELI STE, ŽE...?

ŠTATUTÁRI, POZOR! VEDELI STE, ŽE...?

Vedeli ste, že za výkon funkcie ručíte neobmedzene? Žiadajte si poistku. Zákony a pravidlá Európskej únie ukladajú štatutárom čoraz viac povinností. Najnovšie rezonujú verejnosťou informácie o tom, že od 1. júla 2017 by všetci mali používať elektronický občiansky preukaz. S povinnosťami však prichádza aj oveľa väčšia zodpovednosť. Kým zamestnanec hradí prípadnú škodu najviac do výšky štvornásobku priemernej mesačnej mzdy, štatutári a ďalší členovia vedenia nielen obchodných spoločností, ručia za výkon svojej funkcie neobmedzene. Nároky voči zodpovedným pritom môžu vzniesť tretie osoby, ale napríklad aj ich bývalí kolegovia. V týchto prípadoch vás dokáže ochrániť vhodne zvolené poistenie zodpovednosti za škodu, spôsobenú orgánmi spoločnosti. Do zmluvy sa dajú zahrnúť aj rodinní príslušníci ako manžel/ka, či dedičia.

Štatutári sú vystavení riziku v prípadoch, že svojím konaním poškodia tretiu osobu – obchodných partnerov, banku či štát, ale aj iných ľudí v rámci spoločnosti. Často ide napríklad o bývalých členov vedenia, či zamestnancov, ktorí majú právo žiadať náhradu škody osobne priamo od zodpovedného konateľa alebo iného zástupcu manažmentu. Kvôli neobmedzenému ručeniu podľa obchodného zákonníka by tak doslova mohli prísť o vlastný majetok.

Poistníkom je spoločnosť, ktorá poistenie dojednáva napríklad pre konateľov, členov predstavenstva, dozorných rád, alebo člena kontrolnej komisie spoločnosti, prokuristu, zamestnanca, ktorý vykonáva manažérsku riadiacu funkciu, prípadne zastupuje spoločnosť v dcérskej (spriaznenej) firme či neziskovej organizácii.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti pokrýva najmä rozsah zákonnej zodpovednosti, pri bezpodielovom spoluvlastníctve môže prechádzať aj na manžela/manželku, v určitých prípadoch tiež na zákonného zástupcu, dediča alebo nástupcu poistených.

Zahŕňa napríklad priame odškodnenie tretej strany či nároky za porušenia práv zamestnancov ako diskriminácia, alebo neoprávnené prepustenie. Podľa dohodnutého rozsahu poistné kryje aj náklady spojené s obhajobou poisteného či súdnym procesom, ako sú náklady na obhajcu, súdne trovy a náklady na mimosúdne konanie. Existujú aj možnosti rozšírenia poistenia na krytie pred dobou vzniku poistenia, pripoistenie manažmentu, či rozšírenie územného rozsahu na zahraničie a podobne.

Z krytia sú obvykle vylúčené podvody, úmyselné trestné činy, prípady, kde dôjde k zatajeniu skutočností, ktoré viedli ku škode, poškodenie zdravia alebo škody na majetku, a podobne.

Tento špecifický produkt však ponúkajú len niektoré z poisťovní, pôsobiacich na slovenskom trhu, pričom každá z nich má trochu iné podmienky. Respect Slovakia vám preto prostredníctvom našich maklérov dá výber alternatívy Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánmi spoločnosti. A vy si môžete zvoliť tie, ktoré najviac vyhovujú potrebám manažmentu vašej firmy.

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ