Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.

Zoznam sprostredkovateľov spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o. v zmysle ust. § 8 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

  1. AT consulting, k. s., so sídlom Tulská 9, 036 01 Martin, IČO: 36 727 351, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sr, Vložka číslo: 10094/L
  2. SOLTEC IT s.r.o., so sídlom Vajanského 28/1969, 921 01 Piešťany, IČO: 44 927 258, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24266/T
  3. SOLTEC s.r.o., so sídlom Vajanského 28/1969, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24421/T
  4. SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 36 862 711, advokátska kancelária zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 57530/B
  5. Viera Šteffeková, s miestom podnikania: Bulharská 58, 821 04 Bratislava, IČO: 32 107 510, registrovaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 102-8194
  6. Vladimír Šteffek V.D.S., s miestom podnikania: Bulharská 58, 821 04 Bratislava, IČO: 32 110 774 , registrovaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 102-8392
  7. podriadení finanční agenti spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o.
    Skutočnosť, či fyzická alebo právnická osoba je podriadeným finančným agentom spoločnosti Respect Slovakia, s.r.o., je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska: http://regfap.nbs.sk/search.php

 

V prípade potreby ďalších informácií nás prosím kontaktujte: respect@respect-slovakia.sk

kontakt

Centrála Piešťany Respect Slovakia, s.r.o.
Valová 4274/38
921 01 Piešťany
Tel.: 033/7741847, 033/7627502
Fax: 033/7741848, 033/7628502
e-mail: respect@respect-slovakia.sk

Regionálne zastúpenie Slovenská republika
Česká republika

aktuality

POISTA s.r.o. súčasťou RESPECT
Viac

Deti deťom
Viac

Archív aktualít

Respect Group - fotogaléria

členstvo

UNiBA APCM SASP